Mein Solo-Equipment

E-Piano: Yamaha P-80, Powermixer: Dynacord Powermate 600, Boxen: 2x Yamaha SV-12, Ständer: Quiklok